توضیحات : این پیش فاکتور صرفا جهت ارائه به بانک رفاه بوده و فاقد هرگونه ارزش ریالی می باشد.
مدت اعتبار این فاکتور ۷ روز کاری بوده و پس از آن این شرکت تعهدی بابت قیمت و موجودی آن ندارد.